1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios UAB „Savi baldai“ pirkimo-pardavimo, sudarant nuotolines pirkimo-pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje www.savi-baldai.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė), taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Savi baldai“ Prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, perkantis Elektroninėje parduotuvėje po registracijos arba be registracijos (toliau – „Pirkėjas“). Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:
   1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės (18 metų), kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   2. juridiniai asmenys;
   3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
  3. Šių Prekių pardavėjas yra UAB „Savi baldai“, juridinio asmens kodas 141642582, registruota buveinė adresu: Šilutės pl. 95b, LT-95112 Klaipėda, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris +37061200393, el. pašto adresas info@savi-baldai.lt (toliau – „Pardavėjas“).
  4. Pardavėjas ir Pirkėjas toliau kiekvienas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“.
  5. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę, prekių bei paslaugų įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, Pirkėjui įsigyjant Prekes Elektroninėje parduotuvėje.
  6. Prekybos veikla Elektroninėje parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.
  7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas Elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Pirkėjui perkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  8. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.
  9. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  10. Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, bei patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje, taip pat sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Jei Pirkėjas nesutinka su šiomis Taisyklėmis ar su kuria nors šių Taisyklių dalimi, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju.
  11. Šiose Taisyklėse sąvoka „Prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas, nebent aiškiai nurodyta ar iš konteksto akivaizdu kitaip.
 2. Prekių užsakymas ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
  1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
  2. Užsisakyti Prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali:
   1. užsiregistruodamas šioje Elektroninėje parduotuvėje – įvesdamas registracijos metu prašomus asmens duomenis;
   2. nesiregistruodamas šioje Elektroninėje parduotuvėje.
  3. Pirkėjas, apsilankęs Elektroninėje parduotuvėje, susikomplektuoja ir išsirenka Prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas Prekių krepšelis. Pirkėjas, užsakydamas Prekes Taisyklių 2.2 punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti Prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis, reikalingus pasirinktoms Prekėms įsigyti, apmokėti ir pristatyti.
  4. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių tokių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, Pardavėjo Privatumo politikos. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  5. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.
  6. Perkant internetu pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas susikomplektuoja ir išsirenka perkamą(-as) Prekę(-es), suformuoja Prekių krepšelį (toliau – „Prekių krepšelis“), pažymi „sutinku su taisyklėmis“, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“ ir apmoka bendrą Prekių kainą, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra, ir pinigai yra įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą.
  7. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas Prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik Šalims raštu susitarus.
  8. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.
 3. Pirkėjo teisės ir pareigos
  1. Pirkėjas turi teisę:
   1. pirkti Prekes Elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka;
   2. atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;
   3. grąžinti Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka;
   4. anuliuoti ar koreguoti Prekių krepšelį iki to momento, kol pasirenka ir patvirtina apmokėjimo būdą;
  2. Pirkėjas įsipareigoja:
   1. priimti užsakytas Prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, remiantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka;
   2. priimdamas Prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus Prekės defektus, Prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;
   3. patikrinti, ar įsigyta Prekė yra kokybiška, ir informuoti Pardavėją apie pastebėtus Prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu;
   4. pasirinkęs Prekių atsiėmimo būdą Prekių išdavimo skyriuje, nedelsdamas atsiimti Prekes, kai tik bus informuotas apie tokią galimybę;
   5. Pirkėjas yra atsakingas ir privalo užtikrinti saugų baldo naudojimą, o esant poreikiui, savo lėšomis ir pastangomis baldą pritvirtinti prie sienos. Pardavėjas visais atvejais rekomenduoja baldus pritvirtinti prie sienos;
   6. nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo Registracijos duomenys, prekių pristatymo duomenys;
   7. nenaudoti Elektroninės parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Elektroninės parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Elektronine parduotuve;
   8. laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
   9. saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų bei neperduoti ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant raštu informuoti Elektroninės parduotuvės klientų aptarnavimo skyrių, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, padarytus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis;
   10. jei per klaidą Pirkėjas negauna Prekės naudojimo instrukcijos, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu. Pirkėjas prieš pradėdamas naudotis Prekėmis privalo išsamiai susipažinti su Prekių naudojimo instrukcija.
 4. Pardavėjo teisės ir pareigos
  1. Pardavėjas turi teisę:
   1. panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis Elektronine parduotuve, jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti Elektroninės parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Pirkėjo įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose; Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;
   2. laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, keisti Elektroninę parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Elektroninės parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui; Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;
   3. pakeisti Taisykles, Prekių kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su Elektronine parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Elektroninėje parduotuvėje;
   4. nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir nevykdyti užsakymo bei jį anuliuoti, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pardavėjas nustato kainos klaidą Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui;
   5. nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir sunaikinti Pirkėjo užsakytas Prekes, jei Pirkėjas nesudaro sąlygų Pardavėjui pristatyti Prekes ir surinkti baldus Pirkėjo nurodytu adresu.
  2. Pardavėjas įsipareigoja:
   1. sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės;
   2. Pirkėjo įsigytas Prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės;
   3. gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Elektroninės parduotuvės Privatumo politikoje nustatytus atvejus;
   4. negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą Prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų.
 5. Prekių kainos ir apmokėjimas
  1. Prekių ir kitų paslaugų kainos (įskaitant, bet neapsiribojant, papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos, pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos) Elektroninėje parduotuvėje ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas yra PVM mokėtojas.
  2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už Prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus Prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti Prekių užsakymo procedūros ir užsakyti Prekių.
  3. Į Prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma Elektroninėje parduotuvėje.
  4. Prekes Elektroninėje parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą. Perkant Prekes Elektroninėje parduotuvėje atsiskaityti galima Elektroninėje parduotuvėje nurodytais būdais.
  5. Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.
  6. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų ar kitų mokėjimus surenkančių įstaigų, kuriais buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.
  7. Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Elektroninėje parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą.
 6. Prekių pristatymas ir baldo surinkimas
  1. Prekes Pirkėjas gali atsiimti iš Pardavėjo pats arba jos gali būti pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Prieš pateikdamas užsakymą Pirkėjas savo pasirinkimą pažymi elektroninėje parduotuvėje. Prekių pristatymo paslauga apima Prekių pristatymą ir užnešimą į Pirkėjo butą, gyvenamąjį namą ar kitą patalpą. Tais atvejais, kai nėra galimybės baldo ar jo dalių įnešti į Pirkėjo butą, gyvenamąjį namą ar kitą patalpą be specialiosios technikos, baldų pristatymo paslaugą organizuoja pats Pirkėjas.
  2. Prekes Pirkėjas gali susirinkti pats arba užsisakyti surinkimo paslaugą iš Pardavėjo. Prieš pateikdamas užsakymą Pirkėjas savo pasirinkimą pažymi elektroninėje parduotuvėje. Prekių surinkimo paslauga apima prekių surinkimą iki pilnai funkcionuojančio baldo tokio, koks buvo užsakytas internetinėje parduotuvėje.
  3. Užsakius prekių surinkimo paslaugą be pristatymo paslaugos, Pardavėjas turi teisę vienašališkai nuspręsti, kur bus surenkamas baldas: Pardavėjo patalpose (Pirkėjas atsiims surinktą baldą) ar Pirkėjo patalpoje (Pirkėjas atsiims nesurinktą baldą).
  4. Užsakymas laikomas įvykdytu, kai Prekės išduodamos/pristatomos ir/ar baldas surenkamas ir perduodamas.
  5. Nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui nuo momento, kai Prekės išduodamos/pristatomos Pirkėjui.
  6. Pirkėjas, užsakydamas prekes nurodytu adresu, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Už prekių pristatymo ir baldo surinkimo paslaugą taikomas mokestis, pridedamas prie prekių kainos, nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo ir baldo surinkimo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių kainos, svorio ir pristatymo adreso.
  7. Pirkėjas privalo priimti prekes pats, nebent užsakymo pateikimo metu nurodė, kad prekes atsiimti gali ir kitas asmuo. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl netinkamam asmeniui pristatytų prekių. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.
  8. Priimant / atsiimant prekes, Pirkėjas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  9. Jeigu sutartu pristatymo laiku ir 20 (dvidešimt) po jų einančių minučių Pirkėjas nepasitinka Pardavėjo atstovų Pirkėjo užsakyme nurodytu iškrovimo adresu, Prekės laikomos nepristatytomis dėl Pirkėjo kaltės. Tokiu atveju Pirkėjo užsakytos Prekės grąžinamos į Pardavėjo sandėlį ir Pardavėjo atstovas su Pirkėju sutaria kitą artimiausią pristatymo datą. Pirkėjas, pageidaujantis, kad Pardavėjas pakartotinai pristatytų užsakytas Prekes, prieš užsakytų Prekių pristatymą privalo Pardavėjui sumokėti pakartotinį Prekių pristatymą naujai sutartu laiku pagal pirmojo Prekių pristatymo įkainius.
  10. Pardavėjas paruošia Prekes pristatymui ir apie tai informuoja Pirkėją įprastai per 4-6 (keturias – šešias), bet ne vėliau kaip per 6 (šešias) savaites nuo apmokėjimo gavimo dienos, nebent Elektroninėje parduotuvėje nurodytas, ar su klientu asmeniškai suderintas kitoks pristatymo terminas.
  11. Pardavėjas ir Pirkėjas suderina abiem Šalims tinkamą Prekių pristatymo ir baldo surinkimo datą bei laiką, kuris turi būti ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo tada, kai Pardavėjas informuoja Pirkėją apie paruoštas Prekes pristatymui.
  12. Šie terminai yra preliminarūs. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Šalys dės visas pastangas suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
  13. Pirkėjas visais atvejais pristatymo ir baldo surinkimo metu pastebėjęs Prekės pažeidimus, privalo surašyti atskirą laisvos formos aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui/baldo surinkėjui. Pirkėjui nepatikrinus baldo, ir / ar laisvos formos akte nenurodžius šių trūkumų, yra laikoma, kad Prekė yra pristatyta ir baldas yra surinktas tinkamai ir nėra pažeistas.
  14. Pirkėjas privalo per 16 (šešiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka sutarties sąlygas.
 7. Prekių kokybė ir garantija
  1. Parduodamų Prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme. Jei Prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta Prekės aprašyme.
  2. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, kad Elektroninės parduotuvės nuotraukose pavaizduotos Prekės įvairiais vaizdiniais parametrais (įskaitant, bet neapsiribojant, savo dydžiu, forma, spalva, ir kt.), gali neatitikti realių Prekės parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjas turi perskaityti Prekės aprašymą.
  3. Jei Elektroninėje parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų įsigytoms Prekėms taikoma įprastinė 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija visoms baldo sudedamosioms dalims. Atskirų baldo sudedamųjų dalių garantija gali būti ilgesnės nei įprasta 24 mėnesių garantija. Pardavėjas iš tiekėjų įsigytoms baldo sudedamosioms dalims gautą garantiją, turi galimybę, esant poreikiui, perleisti Pirkėjui.
  4. Jei Pirkėjas ar jo pasitelktas asmuo prekes naudoja ne pagal prekių naudojimo instrukciją, prekės kokybės garantija netaikoma ir Pardavėjas dėl to neprisiima jokios atsakomybės.
 8. Prekių grąžinimas
  1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos/grąžinamos vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
  2. Jei prekės neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas apie tai nedelsiant privalo informuoti Pardavėją, detalesnę informaciją kartu su užsakymo numeriu siųsdamas Pardavėjo nurodytu el. pašto adresu.
  3. Pardavėjas grąžina Pirkėjui Pirkėjo patirtas nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas Lietuvos Respublikoje, įsitikinęs, kad Pirkėjas grąžino prekes būtent dėl netinkamos kokybės, vadovaujantis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų sąlygomis.
  4. Jei nėra nustatyta kitokio prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti termino, teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai. Jei Pardavėjas teikia prekėms Pardavėjo kokybės garantiją, tokia garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo, kaip vartotojo, teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugų nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirminės prekės pristatymo datos. Laikotarpis, kurio metu Pirkėjas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.
 9. Apsikeitimas informacija / Skundų nagrinėjimo tvarka
  1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ar telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visomis susisiekimo priemonėmis, nurodytomis Elektroninės parduotuvės interneto svetainės skyriuje „Kontaktai“.
  2. Visi siūlymai, pageidavimai ir skundai, gali būti teikiami UAB „Savi baldai“ elektroniniu paštu info@savi-baldai.lt arba raštu, adresu: UAB „Savi baldai“, Šilutės pl. 95b, LT-95112 Klaipėda, Lietuvos Respublika, arba telefonu +37061200393.
  3. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu ar telefonu.
 10. Atsakomybė
  1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  2. Vadovaujantis LR Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d., Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų Elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
  3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir privalo užtikrinti, kad jie nebūtų perduoti tretiesiems asmenims. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  4. Jei Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai patirtus tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
  6. Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar Prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.
 11. Rinkodara ir informacija
  1. Pardavėjas Elektroninėje parduotuvėje savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  3. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl interneto ryšio, el. pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar pan.
  4. Jei Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkytų Pirkėjo asmens duomenis, pateiktus Pardavėjui perkant prekes, taip pat sutinka gauti e. naujienas, SMS žinutes, spausdintą medžiagą, skambučius telefonu su pasiūlymais ir straipsniais, jis tai pažymi varnele arba darydamas užsakymą, arba aiškiai pažymėdamas savo sutikimą Elektroninėje parduotuvėje. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat gauti e. naujienas, SMS žinutes, spausdintą medžiagą, skambučius telefonu su pasiūlymais ir straipsniais Pirkėjas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Pardavėją 14.6 punkte nustatyta tvarka, Pardavėjas nesiųs Pirkėjui e. naujienų ir nenaudos jo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais.
  5. Jei pirkdamas prekę Pirkėjas pateikė Pardavėjui savo el. pašto adresą, Pardavėjas gali jį panaudoti siųsti Pirkėjui el. naujienas elektroniniu paštu arba panašius Pardavėjo produktus ar paslaugas. Užsakymo patvirtinimo laiškuose, taip pat ir kiekviename reklaminiame laiške Pardavėjas suteikia Pirkėjui pasirinkimą atsisakyti visų būsimų el. naujienų žinučių prenumeratos.
  6. Bet kuriuo metu Pirkėjas gali atšaukti duotą sutikimą gauti naujienlaiškius elektroniniu paštu paspausdamas atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške, arba skambinant telefonu +37061200393 darbo dienomis, jei norite atsisakyti sutikimo dėl bendravimo SMS žinutėmis, telefonu, spausdinta medžiaga ar elektroniniu paštu.
  7. Pirkėjas, nenorėdamas gauti jam skirtų pasiūlymų arba norėdamas pakeisti naujienlaiškių prenumeratos nustatymus, taip pat gali pats tai padaryti prisijungęs prie savo paskyros.
 12. Sutarties galiojimo ir nutraukimo taisyklės ir tvarka
  1. Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, jei:
   1. Pardavėjas vėluoja paruošti užsakymą pristatymui ilgiau nei 6 savaites nuo standartinio ar asmeniškai su Pirkėju suderinto užsakymo įvykdymo termino. Apie ketinimą nutraukti sutartį Pirkėjas privalo raštu informuoti Pardavėją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, nurodydamas užsakymo numerį;
   2. per 2 (dvi) darbo dienas nuo sutarties sudarymo informuoja Pardavėją apie sutarties nutraukimą.
  3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, jei:
   1. Pirkėjas nesudaro sąlygų Pardavėjui pristatyti Prekes ir surinkti baldus Pirkėjo nurodytu adresu ilgiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų po Pirkėjo informavimo apie Pardavėjo paruoštas Prekes pristatymui. Apie ketinimą nutraukti sutartį Pirkėjas privalo raštu informuoti Pirkėją prieš 15 (penkiolika) darbo dienų;
   2. per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo sutarties sudarymo informuoja Pirkėją apie sutarties nutraukimą;
   3. dėl Taisyklių 4.1.4 punkte nurodytų priežasčių ar dėl kitų susiklosčiusių aplinkybių, ne dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas negali tinkamai įvykdyti sutarties sąlygų. Apie ketinimą nutraukti sutartį Pirkėjas privalo raštu informuoti Pirkėją prieš 5 (penkias) darbo dienas.
  4. Jei Pirkėjas ar Pardavėjas vienašališkai nutraukia prikimo-pardavimo sutartį vadovaudamiesi Taisyklių 12.2, 12.3.2, 12.3.3 punktais, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus. Pinigai grąžinami į mokėtojo banko sąskaitą.
  5. Jei Pardavėjas vienašališkai nutraukia prikimo-pardavimo sutartį vadovaudamiesi Taisyklių 12.3.1 punktu, Pardavėjas negrąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautų pinigų. Be to Pardavėjas turi teisę sunaikinti Prekes, kurių Pirkėjas nepriėmė, ar nesudarė sąlygų Pardavėjui jų laiku pristatyti.
  6. Šalys gali nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį rašytiniu abipusiu sutarimu.
 13. Baigiamosios nuostatos
  1. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
  2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  4. Prašymą / skundą dėl mūsų Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos taip pat galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://vvtat.lt/lt/struktura_ir_kontaktai/teritoriniai-padaliniai.html) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
  5. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force Majeure aplinkybės), kurios apima:
   1. gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
   2. įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties Šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
   3. Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.